1. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
 • Participatiewet 2015;
 • Wet Banenafspraak
 • Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);
 • Werkloosheidwet (WW); of
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

      2. Met overige werkloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:

 • HBO studenten in de vorm van stagiaires;
 • MBO scholieren in de vorm van stagiaires (BOL);
 • BBL leerlingen;
 • Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op MBO 2 niveau;
 • Statushouders, Nieuwkomers, die gewaardeerd worden conform paragraaf 1.1
 • Niet-uitkeringsgerechtigden c.q. -ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos werkzoekende bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 6 maanden werkloos zijn.

Voor bepaling van de doelgroep waartoe een persoon behoort is de peildatum de datum van formele opdrachtverlening door opdrachtgever aan de inschrijver ten aanzien van de aanbestede opdracht. De werkeloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden omschreven in lid 1.1 dienen als werkzoekend ingeschreven te staan bij UWV.