Duurzaam Harlingen bevat het beleid van gemeente Harlingen op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren: welke doelen stellen we en hoe bereiken we deze doelen?

Duurzaamheid wordt een belangrijke factor in alle te nemen besluiten; zo was het al vastgelegd in het Bestuursakkoord 2018-2022. Dit Programma Duurzaam borgt dat. Daarnaast is op 23 september 2020 door de gemeenteraad een Motie van GroenLinks aangenomen, met het verzoek van de raad aan het college om nieuw duurzaamheidsbeleid aan de raad aan te bieden. Daar geeft dit Programma invulling aan. Aanleiding voor deze motie was het Rekenkameronderzoek ‘duurzaamheidsbeleid gemeente Harlingen’ (2020). In bijlage 1 staan de conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek en is aangegeven hoe die aanbevelingen vertaald zijn naar dit Programma Duurzaam.

De gemeentelijke organisatie heeft op het gebied van duurzaamheid al grote stappen gezet in de afgelopen jaren. Er wordt in de praktijk al veel volgens de principes van duurzaamheid gewerkt. Dit is lang niet altijd zichtbaar, zowel naar inwoners en stakeholders als naar de gemeenteraad. Daarin ligt een belangrijke eerste stap: beter en meer vertellen over wat er allemaal gedaan wordt op het gebied van duurzaamheid. Ook hieraan wordt invulling gegeven met dit Programma Duurzaam.

Dit Programma is tot stand gekomen door een analyse van het bestaande beleid en uitgevoerde onderzoeken, zoals het rapport ‘Harlingen Circulair’ van Urgenda en ‘Handvatten voor gemeente Harlingen: op weg naar een 100% Circulaire Economie’ van adviesbureau Tauw. Ook zijn lopende projecten geïnventariseerd. Er zijn verschillende gesprekken met inwoners en ondernemers gevoerd en werksessies gehouden met de betrokken ambtenaren. Het resultaat van deze stappen is vervolgens weer getoetst in de samenleving. Zo is er een Programma Duurzaam ontstaan dat de ambities van Harlingen weergeeft, dat realistisch en praktisch is: doelen leiden tot concrete projecten en per project is helder wat hiervoor nodig is.

Rapport Duurzaam Harlingen

Hieronder is het rapport van Programma Duurzaam Harlingen te downloaden.

Intern energie besparen

Op deze flyer is te zien welke stappen de gemeente zelf doet om intern energie te besparen. 

Heeft deze informatie u geholpen?