Wanneer u een bedrijf binnen de droge horeca in de gemeente Harlingen wilt exploiteren, heeft u daar op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen een exploitatievergunning voor nodig. Een bedrijf binnen de droge horeca is een gelegenheid waar spijzen of uitsluitend alcoholvrije dranken worden verstrekt. Een bedrijf binnen de droge horeca is bijvoorbeeld een:

 • Afhaalzaak;
 • Coffeeshop;
 • Koffiehuis.

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met overlast en veiligheid. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een bedrijf binnen de droge horeca wilt starten;
 • u een bedrijf binnen de droge horeca wilt overnemen;
 • de ondernemingsvorm van uw bedrijf binnen de droge horeca is gewijzigd;
 • de activiteiten die binnen uw bedrijf worden uitgeoefend zijn gewijzigd;
 • de inrichting in bouwkundig en/of functioneel opzicht wordt gewijzigd en/of uitgebreid;
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt.

Hoe werkt het?

De aanvraag voor een exploitatievergunning wordt uiterlijk 8 weken voor de start of wijziging van de exploitatie van uw horecabedrijf ingediend.  Als u een exploitatievergunning aanvraagt wordt deze op de volgende zaken getoetst:

 • Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn;
 • Alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd;
 • De exploitatie van uw bedrijf past binnen het geldende bestemmingsplan;
 • De exploitant en leidinggevende(n) een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen overleggen, die uiterlijk 3 maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven;
 • De exploitant of leidinggevende(n) heeft/hebben binnen 3 jaar voor de aanvraag geen horecabedrijf geëxploiteerd dat op grond van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde gesloten is geweest;
 • De exploitant en/of leidinggevende(n) mogen niet van slecht levensgedrag zijn of onder curatele staan;
 • De leidinggevende moet 18 jaar of ouder zijn.

Wat moet ik doen?

U vraagt een exploitatievergunning aan door het aanvraag formulier volledig in te vullen en alle gevraagde bijlagen en overige gegevens aan te leveren. U dient uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de start of wijziging van de exploitatie van uw horecabedrijf in.  

Wat moet ik meenemen?

 • Een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en alle leidinggevenden binnen de inrichting die in loondienst zijn;
 • een uittreksel uit het handels-, verenigingen- of stichtingenregister, dat maximaal 3 maanden vóór het indienen van de aanvraag is afgegeven;
 • Een plattegrond van de inrichting op schaal van 1:100;
 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier Bibob met de daarbij behorende bijlagen en bescheiden;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de exploitant en de leidinggevende(n), niet ouder dan drie maanden;
 • Geldige arbeidsovereenkomst(en) die door de exploitant zijn gesloten met (de) leidinggevende(n).

Wat kost het?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de exploitatie van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening €167,60

Heeft deze informatie u geholpen?