We maken er samen met jou een gezellig feest van!
Daarom gelden de volgende regels in het evenementengebied:

 1. Dit evenement is voor alle inwoners en bezoekers van de stad Harlingen. De algemeen geldende normen en waarden worden gerespecteerd.
 2. De organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, bezoekers de toegang tot het evenementengebied te weigeren of te (doen) verwijderen, indien een bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in deze huisregels, dan wel indien de organisatie dit vanwege andere redenen noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens dit evenement.
 3. Als bezoeker moet je kunnen voldoen aan de Nederlandse wettelijke verplichting van het kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs. Het bij zich hebben van een legitimatiebewijs is verplicht.
 4. Het is verboden in staat van dronkenschap het evenementengebied te betreden.
 5. De organisatie heeft het recht om ingeval van overmacht aanpassingen in het programma te doen.
 6. Het is tijdens dit evenement voor bezoekers jonger dan 18 jaar verboden om alcohol te kopen en/of te gebruiken. Tevens is het voor bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te vertrekken en/of te verkopen aan bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar. Bij constatering van bovenstaand feit zal conform deze huisregels worden over gegaan tot verwijdering van het evenementengebied en/of bekeurd worden door de daartoe bevoegde instanties zoals handhaving of politie.
 7. Alle bezoekers van het evenement gaan akkoord met preventief visiteren, onder andere - maar niet uitsluitend - bij de ingang. De door de organisatie aangewezen beveiligingsorganisatie heeft het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich op de evenementengebied bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het evenementengebied, tenzij de organisator van een evenement een ander beleid hanteert of sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV in het evenementengebied gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen het evenementengebied wanneer daartoe aanleiding is. Onder visiteren en POV wordt het volgende verstaan: visiteren = controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV = oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.
 8. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen:
  • Alcoholhoudende dranken in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen;
  • Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen zoals spuitbussen;
  • Wapens en andere scherpe voorwerpen die als wapen kunnen dienen.
 9. Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.
 10. Het is een bezoeker van het evenementengebied verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs (Opiumwet) incl. lachgas) te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij het aantreffen van verboden middelen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.
 11. Het betreden van het evenementengebied is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 12. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 13. Bezoekers die misbruik maken van nooddeuren en/of noodvoorzieningen worden verwijderd van het evenementengebied
 14. Alle bezoekers zijn verplicht direct gehoor te geven aan aanwijzingen van de organisatie en/of beveiligingspersoneel. Het niet hieraan voldoen, zal leiden tot verwijdering van het evenementengebied.
 15. Het dreigen met of het gebruik van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien wordt niet getolereerd.
 16. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het evenementengebied worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Eventuele schade wordt op u verhaald.
 17. Voor de veiligheid van de bezoekers, de optredende artiesten en de medewerkers is er op en rondom het evenementengebied beveiliging aanwezig en zijn er camera’s geplaatst.

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie dan wel de gemeente Harlingen.