Wat is het?

Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

Formulier in gebreke stellen gemeente

Wat moet ik doen?

Download het Formulier ingebrekestelling(externe link) en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

Hoe werkt het?

Beslistermijn

De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. In de wet staat meestal binnen welke termijn de gemeente moet beslissen. Is er geen wettelijke termijn dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dit kunnen een paar dagen of weken zijn, maar soms ook langer. De gemeente moet u in elk geval binnen 8 weken bericht sturen. Dit kan de beslissing zijn, maar ook een brief waarin staat wanneer u de beslissing krijgt. In deze brief kan een termijn staan van meer dan 8 weken.

Verlengen beslistermijn

Soms heeft de gemeente meer tijd nodig om om een goede, weloverwogen beslissing te nemen. De beslistermijn kan worden verlengd als:

  • De gemeente verwacht dat zij geen beslissing kan nemen voor het einde van de wettelijke termijn of de redelijke termijn. U krijgt hiervan bericht. In dit bericht staat ook binnen welke termijn de gemeente wel een beslissing neemt;
  • U aanvullende informatie moet geven, zodat de gemeente een goede beslissing kan nemen;
  • U zo veel informatie hebt gegeven dat de gemeente niet binnen de beslistermijn kan beslissen;
  • De gemeente noodzakelijke informatie uit het buitenland moet opvragen;
  • U schriftelijk hebt ingestemd met verlenging van de beslistermijn;
  • De vertraging (gedeeltelijk) aan u is te wijten. Bijvoorbeeld omdat u benodigde bewijsstukken niet op tijd aan de gemeente hebt gegeven;
  • Er is sprake van overmacht (bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand).

In al deze gevallen heeft u niet meteen recht op een dwangsom en kunt u niet direct beroep instellen.

De gemeente beslist niet op tijd

Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog niet beslist? Vraag dan de gemeente om binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling. Beslist de gemeente niet binnen deze 2 weken? U hebt dan recht op een dwangsom. Ook kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

Hoelang duurt het?

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij u een dwangsom(externe link) betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.

Heeft deze informatie u geholpen?