Invloed uitoefenen

Wat is het?

Er zijn verschillende manieren waarop u als burger invloed uit kunt oefenen op het politieke proces.

  • U kunt inspreken bij de commissievergadering (spreekrecht)
  • U kunt de gemeenteraad of het College een brief of mail schrijven
  • U kunt reageren op nieuw beleid

Wat moet ik doen?

Inspreken tijdens de commissievergadering

De raadscommissie- en raadsvergaderingen zijn openbare vergaderingen waarbij u als inwoner aanwezig kunt zijn om het adviseringsproces van de raadscommissie en de besluitvorming in de raad te kunnen volgen. U kunt tijdens een raadscommissievergadering uw mening naar voren brengen (inspreken). In een raadscommissie kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat, als u de commissieleden ergens over wilt informeren.

In de raadscommissievergadering krijgt u 5 minuten spreektijd, daarna kunnen de commissieleden u vragen stellen om een en ander nog te verduidelijken. Twee weken later is er vervolgens een raadsvergadering en gaat de raad in debat en neemt zij een besluit over de voorstellen.

Neem contact op met de griffie wanneer u wilt inspreken, u moet zich 48 uur voor de vergadering aanmelden.

Een brief schrijven

Een brief aan het College van B&W

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering én voor de voorbereiding van raadsvoorstellen. Als u iets wilt weten over lopende zaken of over de uitvoering van plannen, dan kunt u het beste schrijven aan het college van B&W.

Een brief aan de gemeenteraad

De gemeenteraad stelt kaders, controleert het college van burgemeester en wethouders en is de volksvertegenwoordiger.

U stuurt een brief aan de raad:

  1. Als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt. (U heeft bijvoorbeeld het gevoel dat dit door het college nog niet voldoende is gebeurd).
  2. Als u ideeën heeft over een gemeentelijke aangelegenheid.
  3. Als u zich zorgen maakt over de uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld.

U kunt uw brief zowel schriftelijk als digitaal aan de griffie sturen. Er bestaat ook een 'doorzendplicht'. Als u naar het verkeerde bestuursorgaan heeft geschreven, dan is dat bestuursorgaan verantwoordelijk voor het doorsturen naar het juiste bestuursorgaan.

Adres

Stuur uw brief aan:

Gemeente Harlingen College van B&W of gemeenteraad 

Postbus 10.000 8860 HA Harlingen

of mail naar: info@harlingen.nl

Meedenken over nieuw beleid

De gemeente hecht grote waarde aan burgerparticipatie. Vragen wij u mee te denken over nieuw of aan te passen beleid, dan kunt u via onze website precies lezen waar het over gaat. Hierbij wordt duidelijk aan gegeven op welke manier u kunt meedenken en hoelang u de tijd krijgt uw reactie te geven.

Heeft u gereageerd op een stuk dat ter inzage ligt of uw reactie gegeven op een vraag vanuit de gemeente, dan hoort u binnen zes weken wat er met uw inbreng gebeurt.

Heeft deze informatie u geholpen?