Leerlingenvervoer

Wat is het?

Leerlingenvervoer aanvragen

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer? Hier vindt u informatie over de voorwaarden, de soorten vervoer en de aanvraag.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Hoe werkt het?

Voor wie

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in de gemeente Harlingen wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling ‘bekostiging leerlingenvervoer’ van de gemeente Harlingen.

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen.

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

  • Leerlingenvervoer is bestemd voor:
  • leer­lin­gen in het spe­ci­aal on­der­wijs (SO)
  • leer­lin­gen in het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO)
  • leer­lin­gen van een spe­ci­a­le school voor ba­sis­on­der­wijs (SBO)
  • leer­lin­gen die een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting be­zoe­ken (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) en hier­voor ver­der moe­ten rei­zen
  • leer­lin­gen met een struc­tu­re­le be­per­king in het re­gu­lier ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs

Voorwaarden

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren.

1. Beperking

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele beperking. Dit is een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking.

2. Dichtstbijzijnde passende school

Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring, TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind.U kunt in aanmerking komen leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.

Het kan zijn dat u kiest voor een passende school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde soort onderwijs dichterbij beschikbaar is. In dat geval vergoeden wij niet de kosten.

Het kan ook zijn dat het Samenwerkingsverband in de toelaatbaarheidsverklaring een bepaalde school adviseert. Neemt u in dat geval contact op met de afdeling Leerlingenvervoer (14 0517).

3. Afstand

U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer is dan 6 kilometer: De afstand word berekend met ANWB routeplanner ( kortste route, auto)

Voor de volgende leerlingen geldt géén afstandscriterium:

  • Leer­lin­gen die van­we­ge hun be­per­king niet in staat zijn om met het open­baar ver­voer te rei­zen.
4. Leeftijd

Van een leerling van 12 jaar of ouder wordt verwacht dat deze zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. De situatie wordt per leerling bekeken.

Het vervoer

Leerlingenvervoer kent drie verschillende vormen van vervoer:

  • Open­baar ver­voer

Eerst kij­ken we of uw kind met het open­baar ver­voer naar school kan rei­zen. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u voor uw kind een Voor Elkaar Pas van Arriva.Kan uw kind niet zelf­stan­dig met het open­baar ver­voer rei­zen? Dan krijgt u een begeleiders pas van Arriva, zodat u of iemand anders uw kind kan begeleiden.

  • Ei­gen ver­voer

Ou­ders of ver­zor­gers kun­nen ook een fi­nan­ciële ver­goe­ding voor ei­gen ver­voer krij­gen. Zij ver­zor­gen het bren­gen en ha­len van hun kind dan zelf. De ver­goe­ding is mee­st­al ge­lijk aan de kos­ten van het open­baar ver­voer.

  • Aan­ge­past ver­voer

Dit is ver­voer met een bus­je van huis­deur tot school­deur en te­rug. Dit is voor kin­de­ren die op geen en­ke­le an­de­re wij­ze naar school kun­nen rei­zen.

Wat moet ik doen?

Aanvragen

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen. Dit kan via de knop aanvraagformulier leerlingenvervoer bovenaan deze pagina met uw Digid. Kunt u niet gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u een formulier aanvragen door te bellen met 14 0517. Wij sturen u dan het formulier toe.

Wanneer krijgt u bericht?

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.Het kan zijn dat de afdeling Leerlingenvervoer niet genoeg informatie heeft om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. U krijgt dan een brief met het verzoek de ontbrekende informatie op te sturen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de afdeling Leerlingenvervoer ( 14 0517).

Belangrijk om te weten

U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u in afwachting bent van leerlingenvervoer.

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier vóór 1 juni binnen is bij de afdeling Leerlingenvervoer. Dan kan uw aanvraag op tijd worden beoordeeld. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste schooldag gegarandeerd worden.

Vraagt u aangepast vervoer aan als het schooljaar al is begonnen?

De afdeling Leerlingenvervoer behandelt uw aanvraag dan zo snel mogelijk. Een wachttijd is helaas onvermijdelijk.

Is uw situatie gewijzigd?

Als de situatie van uw kind verandert (verhuizing, andere school, geen leerlingenvervoer meer nodig), dan moet u deze wijziging doorgeven aan de gemeente.

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer van de Gemeente Harlingen. 

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft deze informatie u geholpen?