Leerplicht, kwalificatieplicht, schoolverzuim

Wat is het?

Kinderen moeten vanaf hun 5e jaar verplicht naar school. De leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Voor jongeren die dan nog geen zogenaamde startkwalificatie hebben, geldt tot 18 jaar de kwalificatieplicht

Hoe werkt het?

Leerplicht: leren is een plicht maar ook een recht

Iedereen heeft recht op onderwijs. Sterker nog, uw kind moet naar school. Ouders/verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat. Vanaf zijn twaalfde jaar is de jongere ook zelf verantwoordelijk voor zijn schoolbezoek.

Harlingen wil jongeren zo lang mogelijk op school houden. Dit begint bij het voorkomen van spijbelen (schoolverzuim) en voortijdig schoolverlaten (schooluitval). De school doet een melding bij de gemeente wanneer een leerling spijbelt. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders/verzorgers en kinderen en handhaaft (strafvervolging) daar waar nodig.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun 18e verjaardag verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2, havo of vwo-niveau. Het doel is schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een goede positie te geven op de arbeidsmarkt.

Schoolverzuim met een geldige reden: geoorloofd verzuim

Als uw kind ziek is, dan hoeft hij of zij niet naar school. U moet dit wel altijd direct melden aan de school. Als een kind of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en het daardoor later op school terugkomt, moeten ouders/verzorgers een doktersverklaring uit het vakantieland overleggen.

Een vrijstelling voor bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of verlof voor belangrijke familiegebeurtenissen is mogelijk. In de schoolgids van de school van uw kind leest u hier meer over.

Schoolverzuim zonder geldige reden: ongeoorloofd verzuim

Als een leerling zonder geldige reden van school verzuimt, neemt de school contact op met de ouders. Daarna meldt de school dat aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar controleert de verzuimmelding bij de school en gaat vervolgens op zoek naar de oorzaken en redenen van het ongeoorloofde schoolverzuim. Meestal wordt er vanuit school een gezamenlijk overleg gepland. Lukt dit niet dan neemt de leerplichtambtenaar zelf contact op met ouders/verzorgers van de verzuimende leerling en/of met de jongere zelf om een afspraak voor gesprek te maken.

De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind spijbelt en/of regelmatig te laat op school komt of helemaal niet naar school gaat. Zij probeert samen met u, uw kind en de school hiervoor een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door op school iets extra’s in te zetten of via het gebiedsteam een vorm van hulpverlening te organiseren.

Als uw kind zonder aantoonbare redenen doorgaat met ongeoorloofd verzuimen dan kan de leerplichtambtenaar de leerplichtige jongere van 12 jaar of ouder aanmelden voor een halt-straf of maakt zij proces-verbaal op. Bij een halt-straf bestaat het traject uit een leer-/werkstraf bij Halt Noord-Nederland. Bij proces-verbaal doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek en neemt de Officier van Justitie een beslissing. Dit betekent dat de jongere bijvoorbeeld verplichte begeleiding van de jeugdreclassering opgelegd kan krijgen.

Extra informatie

Voor vragen kunt u van maandag t/m donderdag telefonisch contact opnemen met leerplichtambtenaar Judith van der Veen.

Heeft deze informatie u geholpen?