De Opdrachtgever beoordeelt intern of de Opdrachtnemer aan de eisen voor Social Return heeft voldaan. Indien Opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet nakomt, krijgt de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever een redelijke herstelperiode de tijd om de Social Return verplichting alsnog in te vullen. Indien de verplichting na de overeengekomen herstelperiode (gedeeltelijk) niet is voldaan, volgt een inhouding op de laatste betalingstermijn naar rato van het niet gerealiseerde deel dan wel wordt dit niet gerealiseerde deel anderszins bij Opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze inhouding vindt niet plaats, indien buiten de schuld van de Opdrachtnemer de beoogde inzet van de doelgroepen niet is bereikt. Opdrachtnemer moet ten genoegen van Opdrachtgever kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om de Social Return doelgroepen aan te trekken.

De uitleg die de Opdrachtgever in concrete situaties geeft aan de bepalingen in dit document is –mits gemotiveerd- te allen tijde bepalend en doorslaggevend in de contractuele verhoudingen met inschrijver.