De Opdrachtnemer is verplicht binnen 7 dagen na gunning van de opdracht contact op te nemen met het Coördinatiebureau SROI Fryslân. Dit is binnen Friesland het aanspreekpunt voor Social Return. Zij monitort de voortgang van de Social Return activiteiten t.a.v. de vastgestelde verplichting, brengt de Opdrachtnemer in contact met de juiste accountmanager bij Pastiel die de Opdrachtnemer ondersteunt met het invullen van de Social Return verplichting. Het Coördinatiepunt Social Return houdt overzicht over alle lopende contracten – zowel projectcontracten als kandidaat-contracten- en maakt doorplaatsing van kandidaten mogelijk op andere projecten binnen Friesland.

De Opdrachtgever (mits dit een gemeente betreft) kan de werving en selectie verzorgen van kandidaten uit haar bestand en, als vertegenwoordiger van het Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt, uit de regio. De contactpersoon Social Return van Pastiel kan daarbij assisteren. De Opdrachtnemer beslist zelf wie hij in dienst neemt en welke kandidaat een (uitzend)contract of leerwerkovereenkomst krijgt. De Opdrachtnemer blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het nakomen van de Social Return verplichting.

Digitaal Format

Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst die op de hoofdopdracht betrekking heeft dient de Opdrachtnemer tenminste iedere 3 maanden (en bij korter durende opdrachten vóór voltooiing van de opdracht) de Social Return activiteiten te rapporteren aan de contactpersoon Social Return van Pastiel via het digitale rapportagesysteem Social Return Monitor. De wijze van rapporteren gebeurt via een digitaal format, te verkrijgen via de contactpersoon Social Return van Pastiel of de algemene contactgegevens van het Coördinatiepunt SROI Fryslân. Voor iedere kandidaat dient onder andere aangeleverd te worden:

  • Naam, woonplaats en geboortedatum;
  • Als Opdrachtnemer inzage kunnen geven in urenverantwoording van kandidaten t.b.v. de opdracht;
  • Een ondertekende verklaring van Opdrachtnemers dat zij in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een arbeidsovereenkomst van de kandidaat.