Een verzoek om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen doet u wanneer:

  • er onjuistheden staan in uw gegevens.
  • uw gegevens onvolledig zijn.
  • u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld.
  • u vindt dat de gegevens door de gemeente zijn gebruikt in strijd is met de wet.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Verzoek indienen

Een verzoek om correctie of verwijdering doet u schriftelijk. U stuurt uw verzoek naar IBenprivacy@harlingen.nl

Of naar:

Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 10.000
8860 HA Harlingen

In uw verzoek geeft u aan:

  • welke correcties of aanvullingen u wenst of
  • welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd.

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om correctie of verwijdering doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten bij een correctie- of verwijderingsverzoek?

De gemeente reageert binnen één maand op een correctie- of verwijderingsverzoek. Indien besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte van de correctie of verwijdering gebracht.

  • Als de gemeente besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.
  • Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.

Het recht op correctie in de Basisregistratie Personen

Het bovenstaande geldt niet voor de Basisregistratie Personen. Indien u uw gegevens in de Basisregistratie wilt corrigeren, neem contact op met team Klantcontactcentrum via ons algemene telefoonnummer 14 0517.