U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Aanvraag

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het Klantcontactcentrum.

Het recht van verzet regelt u schriftelijk. U stuurt uw verzoek naar IBenprivacy@harlingen.nl

Of naar:

Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 10.000
8860 HA Harlingen

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Wat mag ik van de gemeente verwachten?

De gemeente beslist binnen één maand of het verzet gerechtvaardigd is. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.

Het recht op verzet geldt niet voor de Basisregistratie Personen

U kunt geen gebruik maken van het recht van verzet als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).