Het college van gemeente Harlingen, van links naar rechts: gemeente secretaris Stella van Gent, Wethouder Harry Boon, Wethouder Erik de groot, burgemeester Ina Sjerps en Wethouder Paul Schoute.

Burgemeester Ina Sjerps (C.M. Sjerps)

Foto met burgemeester Ina Sjerps voor de replica van het expeditieschip van Willem Barentsz in Harlingen

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Promotie en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
  • relatie burger bestuur
  • privacy
 • Evenementen
 • Regionale en internationale samenwerking
 • Beleidscoördinatie

Nevenfuncties

Lid van RvC stichting sportservice de Vallei.
Lid comité van aanbeveling Stichting Zeesleepboot Holland.
Voorzitter KNRM Harlingen

Wethouder en 1e locoburgemeester Erik de Groot (H.K. de Groot)

Wethouder erik de Groot

Portefeuille: 

 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting en Wonen
 • Zorg en welzijn
  • Ouderen- en Jongerenbeleid
  • Subsidies
  • Gebiedsteam
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht
 • Cultuur en Cultureel Erfgoed

Politieke partij: PvdA

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van sociaal domein Fryslan
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Onderwijs, Jeugd, Sport
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Gezond en Welzijn
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Cultuur
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid, Energie
 • Lid bestuurscommissie Gezondheid, Veiligheidsregio Fryslân ( GGD)
 • Lid Bestuur Overleg Zorg voor Jeugd Fryslan
 • Lid Bestuurlijk Overleg Bibliotheek Noord-Fryslan
 • Lid Algemeen Bestuur Hûs en Hiem
 • Lid agendacommissie Sociaal Domein Friesland

Wethouder Harry Boon (H.G.N. Boon)

Wethouder Harry Boon

Portefeuille:

 • Financiën
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Openbare ruimte
 • Vastgoed en Grondzaken
 • Sportzaken 

Politieke partij: CDA

Nevenfuncties

 • Lid IJswegencentrale Harlingen
 • Voorzitter Vogelwacht Harlingen/Kimswerd
 • Lid Bestuurdersvereniging CDA Fryslân

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Algemeen Bestuur FUMO
 • AvA Afvalsturing Fryslân en Fryslân Miljeu (Omrin)
 • Lid Stuurgroep Alliantie N31
 • Lid Provinciale stuurgroep Implementatie VTH
 • Lid Algemeen Bestuur KIMO International
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Openbare Verlichting Fryslân
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid, Energie
 • Voorzitter auditcommissie FUMO
 • Penningmeester SHPV (servicehuis parkeer- en verblijfsrechten).
 • Lid regiefroep RES Fryslan

Wethouder Paul Schoute (P.M. Schoute) 

Wethouder Paul Schoute

Portefeuille

 • Economische Zaken
  • Haven
  • Deregulering
  • Binnenstad
 • Recreatie en Toerisme
 • Werk, Inkomen en Minimabeleid
 • Juridische Zaken
 • Vernieuwing lokale democratie

Politiek partij: VVD

Nevenfuncties

 • Mede-vennoot VOF De Lichtboei

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid stuurgroep Streekwurk Noardwest Fryslân
 • Voorzitter Stuurgroep Programma Harlingen
 • Lid Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
 • Lid Regie College Waddengebied
 • Lid RvA Waddenzeehavens
 • Lid Bestuurlijk Platform Visserij
 • Lid Stuurgroep Toeristisch Programma Friese Wadden
 • Lid Algemeen Bestuur De Marrekrite
 • Lid  Bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West / aandeelhouder Empatec
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Werk en Inkomen
 • Lid Frisian Ports
 • Voorzitter stuurgroep O3
 • Vertegenwoordiger namens de Vereniging van Waddenzeegemeenten in het Omgevingsberaad Waddengebied

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Stella van Gent (S.C. van Gent) 

Foto van Gemeentesecretaris Stella van Gent

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Operationeel leider Veiligheidsregio Fryslân

RvA = Raad van Advies
AvA = Algemene Vergadering Aandeelhouders
VFG= Vereniging van Friese gemeenten

Heeft deze informatie geholpen?