Burgemeester Ina Sjerps  

Foto met burgemeester Ina Sjerps voor de replica van het expeditieschip van Willem Barentsz in Harlingen

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Promotie en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
  • relatie burger bestuur
  • privacy
 • Evenementen
 • Regionale en internationale samenwerking
 • Beleidscoördinatie

Nevenfuncties

Lid van RvC stichting sportservice de Vallei.

 

Wethouder en 1e locoburgemeester Erik de Groot

Wethouder erik de Groot

Portefeuille: 

 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting en Wonen
 • Zorg en welzijn
  • Ouderen- en Jongerenbeleid
  • Subsidies
  • Gebiedsteam
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Cultuur en Cultureel Erfgoed

Politieke partij: PvdA

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van sociaal domein Fryslan
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Onderwijs, Jeugd, Sport
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Gezond en Welzijn
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Cultuur
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid, Energie
 • Lid bestuurscommissie Gezondheid, Veiligheidsregio Fryslân ( GGD)
 • Lid Bestuur Overleg Zorg voor Jeugd Fryslan
 • Lid Bestuurlijk Overleg Bibliotheek Noord-Fryslan
 • Lid Algemeen Bestuur Hûs en Hiem
 • Lid agendacommissie Sociaal Domein Friesland

Wethouder Harry Boon

Wethouder Harry Boon

Portefeuille:

 • Financiën
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Openbare ruimte
 • Vastgoed en Grondzaken
 • Vergunningverlening,
  Handhaving en Toezicht
 • Sportzaken 

Politieke partij: CDA

Nevenfuncties

 • Lid IJswegencentrale Harlingen
 • Voorzitter Vogelwacht Harlingen/Kimswerd
 • Lid Bestuurdersvereniging CDA Fryslân

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Algemeen Bestuur FUMO
 • AvA Afvalsturing Fryslân en Fryslân Miljeu (Omrin)
 • Lid Stuurgroep Alliantie N31
 • Lid Provinciale stuurgroep Implementatie VTH
 • Lid Algemeen Bestuur KIMO International
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Openbare Verlichting Fryslân
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid, Energie
 • Voorzitter auditcommissie FUMO
 • Penningmeester SHPV (servicehuis parkeer- en verblijfsrechten).
 • Lid regiefroep RES Fryslan

Wethouder Paul Schoute

Wethouder Paul Schoute

Portefeuille

 • Economische Zaken
  • Haven
  • Deregulering
  • Binnenstad
 • Recreatie en Toerisme
 • Werk, Inkomen en Minimabeleid
 • Juridische Zaken
 • Vernieuwing lokale democratie

Politiek partij: VVD

Nevenfuncties

 • Mede-vennoot VOF De Lichtboei

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid stuurgroep Streekwurk Noardwest Fryslân
 • Voorzitter Stuurgroep Programma Harlingen
 • Lid Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
 • Lid Regie College Waddengebied
 • Lid RvA Waddenzeehavens
 • Lid Bestuurlijk Platform Visserij
 • Lid Stuurgroep Toeristisch Programma Friese Wadden
 • Lid Algemeen Bestuur De Marrekrite
 • Lid  Bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West / aandeelhouder Empatec
 • Lid VFG portefeuillehouders overleg Werk en Inkomen
 • Lid Frisian Ports
 • Voorzitter stuurgroep O3
 • Vertegenwoordiger namens de Vereniging van Waddenzeegemeenten in het Omgevingsberaad Waddengebied

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Stella van Gent

Foto van Gemeentesecretaris Stella van Gent

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Operationeel leider Veiligheidsregio Fryslân

 

RvA = Raad van Advies
AvA = Algemene Vergadering Aandeelhouders
VFG= Vereniging van Friese gemeenten

Heeft deze informatie geholpen?