Burgemeester Ina Sjerps (C.M. Sjerps)

Burgemeester Ina Sjerps

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Promotie en communicatie
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Dienstverlening
  • privacy
 • Evenementen
 • Internationale samenwerking
 • Beleidscoördinatie

Politieke partij: partijloos

Nevenfuncties

 • Lid van raad van commissarissen Stichting Sportservice De Vallei (bezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling Stichting Zeesleepboot Holland (onbezoldigd)
 • Voorzitter plaatselijke commissie KNRM Harlingen (onbezoldigd)
 • Lid Raad  van Commissarissen OVEF (Coöperatie Openbare verlichting & Energie Fryslân) (onbezoldigd)
 • Lid van Raad van inspiratie van het FriesLeesOffensief

Nevenfuncties (behorende bij gemeentelijke taken)

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid VNG commissie Bestuur en Veiligheid
 • Lid Vereniging van Friese gemeenten (VFG) Europa & International
 • Lid driehoeksoverleg team Noardwest Fryslân
 • Lid bestuurscommissie veiligheid, veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Vereniging van Friese gemeenten (VFG) Bestuur & Veiligheid

Contact

Wethouder en 1e locoburgemeester Erik de Groot (H.K. de Groot)

Wethouder Erik de Groot

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting en Wonen
 • Financiën
 • Zorg en welzijn
  • Ouderen;en WMO
  • Gebiedsteam
 • Subsidies
 • Vastgoed en Grondzaken
  • Verantwoordelijk wethouder Huis van de gemeente
 • Volksgezondheid
 • Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht
 • Cultureel Erfgoed

Politieke partij: PvdA

Nevenfuncties (behorende bijgemeentelijke taken)

 • Lid portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van Sociaal Domein Fryslân (SDF)
 • Lid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) Gezondheid en Welzijn
 • Lid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie
 • Lid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) Financiën
 • Lid bestuurscommissie Gezondheid, Veiligheidsregio Fryslân (GGD)
 • Lid algemeen bestuur Hûs en Hiem
 • Lid agendacommissie Sociaal Domein Fryslân (SDF)
 • Lid provinciale stuurgroep implementatie VTH
 • Lid bestuurlijk overleg sociaal domein De Dienst Noardwest Fryslân (WMO)
 • Voorzitter VFG bestuursvergadering Ruimte/Wonen
 • Lid Wenjen Oerlis
 • Lid Erfgoedgemeenten
 • Lid Agendacommissie GGD Fryslân
 • Lid Stuurgroep Weer Thuis

Contact

Wethouder Hendrik Sijtsma - 2e loco-burgemeester

Wethouder Hendrik Sijtsma

Portefeuille:

 • Jongerenbeleid
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Openbare ruimte
 • Verantwoordelijk wethouder thema Verbeteren gemeentelijke dienstverlening
 • Sportzaken 

Politieke partij: CDA

Nevenfuncties 

 • Medefirmant Veehouderij Firma Sijtsma

Nevenfuncties (behorende bij gemeentelijke taken)

 • Lid algemeen bestuur Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • Lid algemene vergadering aandeelhouders Afvalsturing Friesland en Fryslân Miljeu (Omrin)
 • Lid algemeen bestuur Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF)
 • Lid regiegroep Regionale Energiestrategie (RES) Fryslân
 • Lid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugd en Sport
 • Lid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie
 • Lid bestuur Overleg Zorg voor Jeugd Fryslân
 • Lid stuurgroep Alliantie N31
 • Lid algemeen bestuur KIMO International
 • Lid bestuurlijk overleg sociaal domein De Dienst Noardwest Fryslân (Jeugdwet)

Contact

Wethouder Paul Schoute (P.M. Schoute) 

Wethouder Paul Schoute

Portefeuille

 • Economische Zaken
  • Haven
  • Deregulering ondernemers
  • Binnenstad - kernwinkelgebied
 • Recreatie en Toerisme
 • Cultuur
 • Werk, Inkomen en Minimabeleid
 • Juridische Zaken
 • Vernieuwing lokale democratie
 • Verantwoordelijk wethouder implementatie BOB-model thema Binnenstad + Armoedebeleid
 • Burgerparticipatie
 • Coördinerend wethouder Programma Harlingen

Politiek partij: VVD

Nevenfuncties 

 • Medevennoot Vof De Lichtboei

Nevenfuncties (behorende bij gemeentelijke taken)

 • Lid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) portefeuillehoudersoverleg Cultuur
 • Lid bestuurlijk overleg Bibliotheek Noard-Fryslân
 • Lid stuurgroep Streekwurk Noardwest Fryslân
 • Voorzitter stuurgroep Programma Harlingen
 • Lid bestuurstafel sociaal-economisch actieprogramma
 • Lid dagelijks bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
 • Lid regie college Waddengebied
 • Lid raad van advies Waddenzeehavens
 • Lid Bestuurlijk Platform Visserij
 • Lid stuurgroep Toeristisch Programma Friese Wadden
 • Lid algemeen bestuur De Marrekrite
 • Lid stuurgroep Op Paed lâns it Waed
 • Lid bestuur bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West / aandeelhouder Empatec
 • Lid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen
 • Lid Frisian Ports (agenda lid)
 • Voorzitter stuurgroep O3
 • Vertegenwoordiger namens de Vereniging van Waddenzeegemeenten in het Omgevingsberaad Waddengebied
 • Lid bestuurlijk overleg sociaal domein De Dienst Noardwest Fryslân (Participatiewet)

Contact

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Stella van Gent (S.C. van Gent) 

Gemeentesecretaris Stella van Gent

Nevenfuncties 

 • Operationeel leider Veiligheidsregio Fryslân

Contact

Heeft deze informatie geholpen?