Wat is het?

Als u een aansluiting van uw terrein naar de openbare weg maakt of verandert, moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. De aansluiting heet een uitweg, maar wordt vaak inrit of uitrit genoemd. De omgevingsvergunning is nodig omdat uitwegen gevaarlijk kunnen zijn en doorgaand verkeer kunnen verstoren.

Wat moet ik doen?

Voor het aanleggen of veranderen van een in- of uitrit moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

U moet in ieder geval de volgende gegevens meesturen:

  • Kleurenfoto’s van de huidige situatie en de omgeving (omliggende bebouwing),
  • Situatietekeningen. De bestaande en nieuwe situatie moeten worden aangegeven, met de maatvoering (breedte en lengte uitweg), perceelsgrenzen en wegen.

Let op! Tekeningen moeten op schaal gemaakt zijn. Wij adviseren u de aanvraag zo compleet mogelijk te doen. Wanneer dit niet het geval is, vragen wij u om aanvulling. Hierdoor kan het langer duren voordat u vergunning krijgt.

Hoe werkt het?

De gemeente toetst de aanvraag aan de voorschriften van het bestemmingsplan en de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV artikel 2.12). In de APV is geregeld dat de uitweg:

  • Het verkeer niet in gevaar mag brengen,
  • Niet zonder noodzaak ten koste mag gaan van een openbare parkeerplaats,
  • Het openbare groen niet op een onaanvaardbare wijze mag aantasten,
  • Wanneer al een andere uitweg aanwezig, mag een tweede uitweg ook met noodzaak niet ten koste gaan van een openbare parkeerplaats of openbaar groen.

Een aanvraag omgevingsvergunning voor een uitweg valt onder de reguliere procedure. Dat wil zeggen dat we maximaal 8 weken doen over het nemen van een besluit. De tijd die u nodig heeft gehad om uw aanvraag aan te vullen rekenen we niet mee. Ook kan het soms zijn dat we langer tijd nodig hebben om te besluiten. Hierover wordt u dan geïnformeerd. Voor uitwegen van particulieren geldt dat deze door de gemeente wordt aangelegd en onderhouden. Voor bedrijven geldt, dat zij zelf hun uitweg aanleggen en onderhouden. Bedrijven krijgen bij hun vergunning daarom een lijst van eisen meegestuurd.

Kosten

De gemeente brengt kosten in rekening voor de behandeling van de vergunningaanvraag: de leges. De kosten staan in onze legesverordening(externe link). De gemeente rekent daarnaast kosten voor het aanbrengen en onderhouden van een uitweg.

Extra informatie

Neem contact op met team Openbare Werken via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?