De inzet wordt bewerkstelligd door het vastgestelde bedrag ten behoeve van Social Return in te zetten op bovenstaande doelgroep in bijvoorbeeld de vorm van:

Vormen van invulling Social Return
Vorm Social Return

Inspanningswaarde o.b.v. jaarcontract fulltime

(=36 uur) - naar rato berekend. Minimaal 12 uur per week per persoon

a) ArbeidscontractAfhankelijk per doelgroep*
<2 jaar in Participatiewet€ 35.000,=
> 2 jaar in Participatiewet€ 40.000,=
> 3 maanden - 1 jaar in WW€ 15.000,=
> 1 jaar in WW€ 20.000,=
WIA / WAO€ 35.000,=

Wajong 

Wajong / Banenafspraak (zie toelichting bij a)
 *Bovenstaande inspanningswaarden uit blok a)
worden verhoogd voor personen uit bovengenoemde
doelgroepen die op de peildatum:

- 50 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met: - € 5.000,=
- 55 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met: - € 7.500,=

€ 40.000,=
b)  Werkervaringsplaats€ 7.500,=
c)  Leer-Werk trajecten (BBL) 
Nieuw BBL contract€ 15.000,=
Bestaande BBL€ 10.000,=
d)  Stage overeenkomst 
Stages MBO 1,2 of Stagiair met uitkeringsachtergrond€ 5.000,=
Stage MBO 3, 4 en HBO€ 2.500,=
e)  Onderaanneming via Sociale WerkvoorzieningDaadwerkelijk gemaakte arbeidskosten opvoeren voor Social Return.
f)  OpleidingskostenDe gemaakte kosten opvoeren voor Social Return.
g)  Maatwerk 

Toelichting WW

Voor alle personen die een WW uitkering ontvangen geldt dat zij alleen tot de Social Return doelgroep behoren mits zij zes maanden voorafgaand aan indiensttreding bij de werkgever niet bij dezelfde werkgever werkzaam zijn geweest. Als het om een doorplaatsing gaat binnen het Social Return traject blijft de persoon maximaal 2 jaar tot de SR doelgroep behoren.

a)  Arbeidscontract / reguliere werkplek (komende vanuit een uitkering)

De kandidaat wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst genomen of wordt uitkeringsonafhankelijk, om de afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen.

b)  Werkervaringsplaats

De kandidaat gaat voor een bepaalde periode (maximaal 6 maanden) met behoud van een uitkering aan de slag om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Door de werkervaring vergroot de kandidaat zijn/haar kansen door:

Het aanleren en uitvoeren van werknemersvaardigheden;
Het opdoen van ervaring in een vakgebied.
Een kandidaat uit deze categorie kan alleen worden opgevoerd indien de duur (maximaal 6 maanden) en de inhoud van de werkervaringsplaats overeenkomt met de eisen die de opdrachtgever aan overeenkomsten voor werkervaringsplaatsen stelt.

c)  BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

De kandidaat komt in dienst van de opdrachtnemer of via een opleidingsbedrijf c.q. uitzend/payroll-organisatie waarvoor opdrachtnemer de inlenende klant is. De BBLovereenkomst mag gedurende de gehele opleidingstijd worden meegeteld voor Social Return, uitsluitend de looptijd van de BBL-overeenkomst dat overeenkomt met de looptijd van het project en de kandidaat daadwerkelijk op het betreffende project heeft gewerkt.

d)  Stage

De kandidaat staat ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling en volgt ten behoeve van het behalen van studiepunten praktijkopdrachten en – werkzaamheden uit. Voor stagiaires van niveau MBO 1, 2 en voor stagiaires (ook MBO niveau 3, 4 en HBO) met een uitkeringsachtergrond geldt een hogere inspanningswaarde.

Voor stagiaires van niveau MBO 3, 4 en HBO (zonder uitkeringsachtergrond) geldt een lagere waardering.

Bij een leerwerkstage is de persoon aangesloten op een re-integratie (opleidings-)traject vanuit een organisatie uit de publieke sector.

e)  Onderaanneming

De opdrachtnemer kan voldoen aan zijn verplichtingen door (een gedeelte van) de invulling van Social Return door te schuiven naar onderaannemers. De opdrachtnemer blijft echter eindverantwoordelijk voor de invulling en bewijslast ervan. Opdrachtnemer dient het gebruik van een bij inschrijving aangemelde onderaannemer voor de invulling van Social Return vooraf te melden aan opdrachtgever. Voorgaande geldt ook voor een tijdens de looptijd van de overeenkomst aangemelde en door opdrachtgever geaccordeerde onderaannemer (voor zover bestek en regelgeving dit faciliteert).

Indien een opdrachtnemer besluit (een gedeelte van) de opdracht via onderaanneming uit te besteden aan een Sociale Werkvoorziening heeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om de daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten (met betrekking tot de samenwerking met Sociale Werkvoorziening) op te voeren voor Social Return. De rekening / factuur fungeert hierbij als bewijsstuk.

f)  Opleidingskosten

  1. Een investering vanuit de opdrachtnemer in een opleiding voor een Social Return kandidaat mag opgegeven worden als Social Return activiteit.
  2. Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een erkend opleidingsbedrijf. Het moet in ieder geval gaan om functie relevante scholing die leidt tot landelijke erkende certificering/ diplomering en de prijs van de scholing dient marktconform te zijn. Dit ter beoordeling van de Opdrachtgever.
  3. Kosten in het kader van scholing dienen deugdelijk onderbouwd te worden met  nota’s van de opleider en/of facturen van de Opdrachtnemer (in het kader van bewijsvoering). Onderstaande dient minimaal op de nota/factuur vermeld te staan:
  • naam van de cursist
  • geleverde dienst/ product
  • datum van levering dienst/ product

g)  Maatwerk t.b.v. invulling Social Return

Te allen tijde zal redelijk en billijk omgegaan worden met nakoming van de Social Return verplichting, passend binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer en ketenpartners. In samenspraak met de coördinator Social Return en opdrachtgever kan uitgeweken worden naar een andere invulling van Social Return zoals bovenstaand verwoord in a t/m f, mits deze andere invulling voldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De hieraan verbonden waarde dient gelijk te zijn aan een Social Return percentage van minimaal 2% dan wel een hoger geoffreerd percentage in geval van Social Return als subgunningscriterium.