Wilt u actief bijdragen aan de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. In het kader van het Open Plan Proces Westerzeedijk wordt een klankbordgroep ingesteld.

Rol van de klankbordgroep

De klankbordgroep heeft een adviserende rol aan het college van B&W en de gemeenteraad over de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. 

Van de leden van klankbordgroep wordt verwacht dat zij:

 • Het proces kritisch volgen;
 • Zorgen dat het “een plan van de Harlingers” blijft;
 • Het stellen van vragen uit eigen beleving ;
 • Planuitwerkingen toetsen en praktische adviezen geven voor oplossingen;
 • Aanspreekpunt zijn voor hun achterban.

Frequentie bijeenkomsten

afhankelijk van de voortgang van de planuitwerking wordt er gemiddeld 1x per 2 tot 3 maanden bij een gezeten.

Brede samenstelling van de klankbordgroep

Om te zorgen voor een brede vertegenwoordiging is gekozen om de klankbordgroep samen te stellen met vertegenwoordigers van diverse wijken en belanghebbenden. Van de klankbordgroepleden wordt verwacht dat zij in samenwerking met de gemeente en andere Harlingers een bijdrage willen leveren voor de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Dat zij naast een mogelijk persoonlijk belang ook een bredere achterban vertegenwoordigen. Uitgegaan wordt van een groepsamenstelling van maximaal 10 personen. De groep wordt aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, waaronder de projectleider en een adviseur stedenbouw en landschap. De wethouder neemt op ad-hoc basis deel aan de groep:

Gezocht wordt naar vertegenwoordiging vanuit:

 • Woonboten Zuidergracht (1)
 • Woonboten Westerzeedijk (1)
 • Ondernemers Westerzeedijk (1)
 • Overige bewoners Westerzeedijk (1)
 • Bewoners Plan-Zuid (2)
 • Bewoners Binnenstad aangrenzend aan noordzijde Westerzeedijkgebied (1)
 • Overige bewoners Binnenstad (1)
 • Ondernemers Harlingen (2)

Aanmeld- en selectieprocedure Klankbordgroep

 • Aanmelden voor 10 januari 2019 via westerzeedijk@harlingen of per brief aan de gemeente Harlingen.
 • Aangeven naar welke positie de voorkeur uitgaat en op welke wijze de achterban wordt vertegenwoordigd.
 • Initiatiefnemers/projectontwikkelaars van plannen in het gebied zijn uitgesloten.
 • Als per vertegenwoordiging te veel personen zich melden zal worden gevraagd om onderling een vertegenwoordiger aan te wijzen. De gemeente kan ook kiezen om bij veel aanmeldingen een loting te verrichten of de klankgroep met enkele deelnemers uit te bereiden.

De klankbordgroep is één van de onderdelen binnen dit open plan proces. Uiteraard blijft de gemeente Harlingen brede (inloop) bijeenkomsten organiseren over de planuitwerking.

Terug

Heeft deze informatie u geholpen?