Wat is het?

Als u één of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. 

Voor het kappen van een boom of bomen, vanaf een stamdiameter van 20 cm of dikker, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het rigoureus snoeien (Kandelaberen) van bomen. Als door de toestand van de boom sprake is van een onveilige situatie, mag er zonder vergunning worden gekapt. Neem wel eerst contact op met de gemeente.

Houtopstanden (voormalige Boswet)

Bent u van plan buiten de bebouwde kom bomen of andere houtopstanden te kappen of rooien? Of wilt u onderhoud plegen aan een houtwal? Dan dient u minimaal zes weken van tevoren een kapmelding bij de provincie Fryslân in te dienen.

Kapmelding doen(externe link)

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Via het Omgevingsloket online(externe link) kunt u bekijken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als u een omgevingsvergunning moet aanvragen kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik daarvoor uw DigiD inlogcode(externe link). U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de vergunning alleen digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor eHerkenning.(externe link)

Vergunning voor kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • Het soort boom,
 • Hoeveel bomen u wilt kappen,
 • De plek waar de boom staat,
 • De diameter van de boom op 1,30 meter hoogte,
 • Waarom u de boom wilt kappen.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In bepaalde gevallen kunt u tegen een besluit direct beroep indienen bij de bestuursrechter. Kapt u de boom al voordat de beroepstermijn voorbij is? Als de rechter de vergunning afwijst, kan hij beslissen dat u een nieuwe boom moet planten op dezelfde locatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Vergunningscheck doen(externe link)

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming(externe link) vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).

Uitzonderingen

In de meeste gevallen zal voor het kappen van een houtopstand of boom een vergunning benodigd zijn op grond van de APV. Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. In de model-APV, de voorbeeldverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, worden onder andere de volgende uitzonderingen op het verbod gemaakt:

 • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beiden voor zover niet bestaand uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • vruchtbomen en windschermen rond boomgaarden;
 • fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar en bestemd en gekweekt als kerstboom op een hiertoe bestemd terrein;
 • kweekgoed;
 • houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld (bosplantsoen);
 • houtopstand die geveld wordt krachtens de Plantenziektewet of krachtens aanschrijving van de gemeente.

De eerste 4 uitzonderingen vloeien voort uit de Boswet. In deze gevallen is geen omgevingsvergunning vereist maar moet een melding gedaan worden bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor het kappen van alle andere houtopstanden is op grond van de APV een omgevingsvergunning vereist van de gemeente. In bijzondere gevallen kan zowel een omgevingsvergunning als een melding zijn vereist. Het gaat dan om houtopstanden buiten de bebouwde kom.

Heeft deze informatie u geholpen?