U kunt ons vragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de applicaties die wij gebruiken. U ontvangt een overzicht met:

  • de categorieën van persoonsgegevens.
  • de ontvangers van die gegevens.
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt.
  • de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Het recht om inzage van de gegevens kunt u ook online regelen.
Log in met DigiD om uw gegevens te kunnen bekijken.

Formulier recht om inzage

Aanvraag

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het Klantcontactcentrum. Het recht om inzage van de gegevens kunt u schriftelijk regelen. U stuurt uw verzoek naar IBenprivacy@harlingen.nl

Of naar:

Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 10.000
8860 HA Harlingen

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Recht op inzage in de Basisregistratie Personen

Let op: Als u wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen, dan geldt het bovenstaande niet. Voor inzage in de Basisregistratie Personen kunt u contact opnemen met team Klantcontactcentrum via ons algemene telefoonnummer 14 0517.

Geen inzage in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente u weigeren om inzage te verstrekken in uw gegevens. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met:

  • de veiligheid van de staat.
  • het voorkomen, opsporen en/of vervolgen van strafbare feiten.
  • gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen.
  • het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder 2 en 3, of
  • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Wij kunnen een inzageverzoek gedeeltelijk weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Als u deze gegevens wilt inzien, dan wordt de andere persoon eerst in staat gesteld zijn mening te geven over uw verzoek.

Overzicht persoonsgegevens

Binnen één maand ontvangt u bericht over de door u opgevraagde gegevens.  Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt. Als u het niet eens bent met de inhoud van het overzicht of u meent dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen. Meer informatie over bezwaar maken.