Dinsdag 5 juni 2018 vond de tweede bijeenkomst van het Open Planproces voor de Westerzeedijk plaats. Na een aftrap door wethouder Paul Schoute, kregen zo’n 50 aanwezigen in het restaurant van camping De Zeehoeve een terugkoppeling en toelichting op het project door Jos Dijcker (Sweco). Vervolgens konden de aanwezigen reageren op stellingen en vragen over het gebied, gepresenteerd door René Kuiken (René Kuiken Urbanism) en Marlies Buikhuijsen (Strootman landschapsarchitecten). Het Open Planproces moet leiden tot kaders waarbinnen het Westerzeedijkgebied op een door bewoners en ondernemers gewenste manier kan worden ontwikkeld, met oog voor de uitdagingen die er liggen voor het strand, de dijk en het achterliggend gebied.

Terugblik en opbrengst: meer ideeën en initiatieven dan er ruimte is!

De aftrap op 23 januari 2018 is erg goed bezocht en heeft veel ideeën opgeleverd. Na deze avond hebben diverse private partijen zich gemeld met initiatieven die een plek zouden kunnen krijgen in het Westerzeedijkgebied. Al deze ideeën en initiatieven zijn samengevat op een overzichtskaart die u vindt op de webpagina over de Westerzeedijk.

Quick Wins

De totale transformatie van een gebied als Westerzeedijk kost veel tijd. Onderzocht is, of er onderdelen zijn waarmee de gemeente al op korte termijn aan de slag kan gaan, de ‘quick wins’:

  • Een wandelverbinding tussen het Westerzeedijkgebied en de oostzijde van Harlingen.
  • Aanpassing van de inrichting van de weg Westerzeedijk:
    • Accentueren van de kruisingsvlakken bij de Aldi en bij de oversteek strandopgang Stenen man: weg iets omhoog en in een andere kleur uitgevoerd.
    • Voetgangersverbinding tussen centrum en parkeerterrein, zodat men niet meer over het fietspad hoeft te lopen van stad naar Waddenhal.
    • Herinrichting van de komgrens bij de camping met midden geleiders, waardoor de rijsnelheid van automobilisten wordt afgeremd en er veilig kan worden overgestoken, met een rustpunt in het midden. 
  • Zwemlocatie: op dit moment wordt voor 5 locaties de haalbaarheid voor een zwemgelegenheid verkend op basis van o.a. technische, planologische, recreatieve en (cultuur)historische criteria. Dit onderzoek moet leiden tot 2 of 3 voorkeursvarianten. 
  • Het plaatsen van (tijdelijke) speel- en/of fitnesstoestellen, zowel binnen- als buitendijks. Ook de mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht.

Stedenbouwkundig raamwerk

René Kuiken Urbanism en Strootman landschapsarchitecten (Marlies Brinkhuijsen) gaan in de komende periode een stedenbouwkundig raamwerk ontwikkelen. Om een beter gevoel te krijgen bij de mening van de aanwezigen over ideeën en initiatieven, maar ook over de ruimtelijke (dis)kwaliteiten en de gewenste uitstraling van het gebied, kon ter plekke gestemd worden. Met hun mobiele telefoons reageerden de aanwezigen op vragen en stellingen, waarbij de uitkomst direct zichtbaar was op het scherm. De presentatie vindt u op de webpagina over de Westerzeedijk op de website van de gemeente Harlingen.

Vervolg

In de komende periode wordt onderzocht of en zo ja, hoe - de ingebrachte ideeën en initiatieven een plek kunnen krijgen in het gebied. René Kuiken en Marlies Brinkhuijsen stellen modellen op voor het stedenbouwkundige raamwerk en de invulling van het gebied.

Save the date

Op 17 juli 2018 volgt een volgende informatiebijeenkomst om te komen tot een voorkeursvariant voor dit raamwerk. Reserveert u deze datum vast in uw agenda?Direct na de zomervakantie volgt een informatiebijeenkomst voor direct belanghebbenden (zoals de bewoners die in het gebied wonen), waarin dieper wordt ingegaan op het proces en de procedures. In het najaar wordt de voorkeursvariant voor ontwikkeling van het gebied aan de gemeenteraad voorgelegd.

Reactie ?

Wilt u reageren op bovenstaand bericht of op de gepresenteerde resultaten? Geef het aan ons door via mail: westerzeedijk@harlingen.nl Meer informatie over het project kunt u vinden op www.harlingen.nl/westerzeedijk.

Heeft deze informatie u geholpen?